Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

             

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) έρχεται για να ενισχύσει την ήδη ισχυρή παρουσία του Αναπτυξιακού Νόμου. Το ΤΑΑ προσφέρει επιχορήγηση για την υλοποίηση πέντε πυλώνων ανάπτυξης:

 • Πράσινη Μετάβαση
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός
 • Καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας
 • Εξωστρέφεια

To ΤΑΑ συγχρηματοδοτεί ιδιωτικές επενδύσεις όλων των κλιμάκων με ευνοϊκούς όρους και ταχύτερες διαδικασίες. To ανώτατο όριο του επενδυτικού κόστος ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού από το οποίο η ίδια κατώτατη συμμετοχή ανέρχεται σε 20% με τη συμμετοχή της τράπεζας να είναι κατ’ ελάχιστο 30%.

Διαδικασία επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων

Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία επενδυτικού σχεδίου που υποβάλλεται στην τράπεζα η οποία στη συνέχεια αξιολογεί την αξιοπιστία του εκάστοτε επενδυτή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης, χωρίς παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού.

Κατόπιν κλήρωσης επιλέγεται ανεξάρτητος πιστοποιημένος ελεγκτής που μελετά τη βιωσιμότητα και τη συμβατότητα την επιλεξιμότητα των επενδύσεων ως προς τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), ενώ παράλληλα ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους κατά περίπτωση κανόνες κρατικών ενισχύσεων (ΓΑΚ, De Minimis, κ.λπ.).

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 1. Αγορά, χρήση, διαμόρφωση γηπέδων (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 2. Αγορά, κατασκευή, χρήση κτιρίων (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 3. Αγορά, χρήση, κατασκευή  εξοπλισμού (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 4. Αγορά, χρήση οχημάτων (αποσβέσεις/μισθώσεις)
 5. Αγορά, κατασκευή, χρήση άυλων στοιχείων ενεργητικού (αποσβέσεις/συνδρομές)
 6. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον Γ.Α.Κ.2)
 7. Μετακινήσεις / εξοδολόγια
 8. Υπηρεσίες τρίτων
 9. Αναλώσιμα
 10. Λειτουργικά κόστη: επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.τ.λ.)
 11. Κόστος κεφαλαίων
 12. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.)
 13. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)

Μάθετε τώρα αν υπάγεστε! Καλέστε μας στο +302152159219 για ενημέρωση ή επικοινωνήστε στο [email protected]

Καθορισμός του ύψους του δανείου ΤΑΑ

Α. Επενδυτικά σχέδια πράσινης μετάβασης

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 40% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 20% 40% 50%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%

Β. Επενδυτικά σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 10% 20% 40%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%

Γ. Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας – έρευνας και ανάπτυξης

Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 10% 20% 40%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%

Δ. Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση Υφιστάμενες συνεργασίες Νέες συνεργασίες  εξαγορές συγχωνεύσεις
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40%

Ε. Επενδυτικά σχέδια εξωστρέφειας

Ύπαρξη εναλλακτικά: 

 α. Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 20% του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία προηγούμενης τριετίας)

 β. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 20% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)

Εναλλακτικά: 

α. Ελάχιστος μέσος όρος υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή ως ποσοστό του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία τριετίας)

β. Ελάχιστος προϋπολογισμός εξαγωγών επενδυτικού σχεδίου ως ποσοστό των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)

15% 30% 45%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από έναν πυλώνα, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, το εν λόγω άθροισμα δεν μπορεί να υπερβεί το 50%.

Για επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό άνω του ορίου των 10 εκατ. ευρώ ελέγχεται η ύπαρξη μελέτης ελέγχου βιωσιμότητας (Sustainability Proofing) της επενδυτικής δραστηριότητας του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του κανονισμού InvestEU, σύμφωνα με τα κριτήρια για την ανθεκτικότητα έναντι της κλιματικής αλλαγής και την κλιματική ουδετερότητα, όπως περιγράφεται  στο έγγραφο τεχνικής καθοδήγησης σχετικά τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU .Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η μελέτη συμμόρφωσης του επενδυτικού σχεδίου με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm principle)», η οποία έχει εκπονηθεί από εξειδικευμένους συμβούλους / μηχανικούς.

 


Why Choose Us

 

Η SLBL δηλώνει παρούσα καθώς αναλαμβάνει τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα βήματα ένταξης είναι πολλαπλά και σε κάθε βήμα η εξεδεικευμένη ομάδα μας προσφέρει συνεπείς, διάφανες κι εμπεριστατωμένες υπηρεσίες.

Είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε το καταλληλότερο σχέδιο για τους πιο ευνοϊκούς όρους υπαγωγής.

Η εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης  αναλαμβάνεται από εξειδικευμένο οικονομολόγο ώστε να επιβεβαιωθεί η σκοπιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου. Εξετάζονται διεξοδικά οι όροι δανεισμού, το χρηματοδοτικό σχήμα, η πιστοληπτική ικανότητα του επενδυτή καθώς και οι εξασφαλίσεις του.

Η παρακολούθηση τυχόν τροποποιήσεων και αλλαγών γίνεται on the fly για άμεση ενημέρωση του επενδυτή ώστε να γίνει επανατροποίηση δίχως χάσιμο χρόνου.

Η διαδικασία αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από εμάς εξασφαλίζοντας μία όσο το δυνατόν γρηγορότερη διαδικασία υποβολής.


Δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συλλεχθούν είναι τα ακόλουθα:

 1. Γενική Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης
 3. Υπεύθυνη Δήλωση για τις αποκλειόμενες δραστηριότητες
 4. Υπεύθυνη Δήλωση De minimis
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (Κρατικές Ενισχύσεις – ΓΑΚ)
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (Κρατικές Ενισχύσεις – Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις – Άρθρο 14 ΓΑΚ)
 7. Αίτημα Χρηματοδότησης του Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης
 8. Συμπληρωμένο υπόδειγμα σε ηλεκτρονική μορφή excel “Στοιχεία Επενδυτικού Σχεδίου – Δάνεια ΤΑΑ”
 9. Δήλωση του φορέα της επένδυσης για το μέγεθος της επιχείρησης καθώς και στοιχεία τεκμηρίωσης μεγέθους της επιχείρησης. Συμπληρώνεται με βάση το υπόδειγμα δήλωσης (σελ. 48 – 56) που αναφέρεται στον οδηγό χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ της
 10. Ευρωπαϊκής επιτροπής
 11. Αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή άλλο έγγραφο του Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης που τεκμηριώνει την επένδυση
 12. Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων με τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, όταν η εταιρεία επιλέγει ή υποχρεούται να Επισκοπείται από νόμιμους ελεγκτές. Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας,
 13. πρέπει να συντάξουν λογιστικές καταστάσεις με απεικόνιση οικονομικών στοιχείων σε αντιστοιχία με τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων με βιβλία Γ’ κατηγορίας, σύμφωνα με τα ΕΛΠ
 14. Μελέτη ελέγχου βιωσιμότητας (sustainability proofing) η οποία έχει εκπονηθεί από συμβούλους / μηχανικούς σύμφωνα με την κλιματική διάσταση και την περιβαλλοντική διάσταση, όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. 2021/C 280/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
 15. Επιτροπής σχετικά με τεχνική καθοδήγηση όσον αφορά τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU
 16. Περίληψη μελέτης ελέγχου βιωσιμότητας
 17. Στοιχεία ανάλυσης κόστους των επενδυτικών δαπανών, περιλαμβάνονται προσφορές προμηθευτών, μελέτες εφαρμογής, εκτιμήσεις κόστους επιχειρηματικού σχεδίου, κ.λπ.
 18. Έκθεση συμβούλου/μηχανικού από την οποία προκύπτει σαφώς και αιτιολογημένα η συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία
 19. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από εξειδικευμένους συμβούλους / μηχανικούς
 20. Τεκμηρίωση Εφαρμογής της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm ή DNSH principle)»
 21. Αγοραπωλητήρια συμβόλαια ή παραχωρητήρια κυριότητας ή συμβολαιογραφικά έγγραφα σύστασης δικαιώματος επιφάνειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 23 του ν. 3986/2011 (Α΄152) ή συμβολαιογραφικά προσύμφωνα αγοράς ακινήτων ή
 22. μισθωτήρια συμβόλαια / παραχωρητήρια χρήσης ακινήτων υλοποίησης της επένδυσης, ελάχιστης διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών σε περίπτωση ύπαρξης δαπανών ανέγερσης ή επέκτασης κτιριακής υποδομής και πέντε (5) ετών για όλες τις άλλες
 23. περιπτώσεις.
 24. Σύμβαση αγοράς και πώλησης μετοχών (sales and purchase agreement) καθώς και σχετικά έγγραφα κυριότητας των μετοχών από την αποκτώσα επιχείρηση. Ή στην περίπτωση συγχώνευσης, απόσχισης ή/και διάσπασης υποβάλλεται το σχετικό
 25. συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 26. Υπογεγραμμένη ανέκκλητη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών ή στην περίπτωση δημιουργίας νέας εταιρείας από τα ενδιαφερόμενα μέρη (συνυποβάλλεται το Καταστατικό)
 27. Νομιμοποιητικά έγγραφα του Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης
 28. Πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων μητρώου από το Taxis
 29. Πρόσφατη εκτύπωση (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης) ενεργών ΚΑΔ έδρας και υποκαταστημάτων από το Taxis
 30. Διάγραμμα συμμετοχών Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης, όπου απεικονίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο φορέας και οι επιχειρήσεις – μέτοχοι του φορέα, καθώς και οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες όλων των παραπάνω επιχειρήσεων
 31. Πίνακας υπολογισμού ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)

Μάθετε τώρα αν υπάγεστε! Καλέστε μας στο +302152159219 για ενημέρωση ή επικοινωνήστε στο [email protected]