Πιστοποίηση Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας την διαφορετικότητα των τόπων, των μεθόδων, των παραδόσεων και των γεωγραφικών χαρακτηριστικών, αλλά και τον αντίκτυπό τους στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, προστατεύει τα προϊόντα αυτά με τις ενδείξεις «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευση» Π.Ο.Π. και «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη» Π.Γ.Ε. Έτσι, οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση και την παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής τους, ενώ ταυτόχρονα η ένδειξη αυτή εγγυάται και για την ποιότητά τους.

Αφότου ένα προϊόν έχει αναγνωρισθεί ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση πιστοποίησης, ώστε να μπορούν να παράγουν ή/και να συσκευάζουν ή/και να διακινούν με ιδιωτική ετικέτα τα δικά τους προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.

Αρμόδια Υπηρεσία στη χώρα μας για την έγκριση των υποβαλλόμενων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αιτημάτων ένταξης στο σύστημα ελέγχου είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (AGROCERT). Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι, επίσης, αρμόδιος για την πραγματοποίηση ελέγχων σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, τη διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών, την πιστοποίηση των εν λόγω προϊόντων και την τήρηση Μητρώου Εγκεκριμένων επιχειρήσεων και Μητρώου δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.

Η SLBL διαθέτει συμβούλους διαφόρων κλάδων, με χρόνια επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της επιχειρηματικής ανάπτυξης και μπορεί να σας καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία της πιστοποίησης των προϊόντων σας. Σας ενημερώνουμε για τα στάδια της διαδικασίας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και – συνδυαστικά με άλλες υπηρεσίες, όπως η κατοχύρωση του εμπορικού σας σήματος και οι υπηρεσίες διαφήμισης μέσω του Διαδικτύου (digital marketing) – βοηθάμε την επιχείρηση και το προϊόν σας να αποκτήσει την προστασία και την αναγνωρισιμότητα που στοχεύετε. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 2111159758 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και ένας από τους συμβούλους μας θα αναλάβει άμεσα την εξυπηρέτησή σας!

Τι σημαίνει «Ονομασία Προέλευσης»;

Ως «ονομασία προέλευσης» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:
α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα
β) του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες
γ) του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Τι σημαίνει «Γεωγραφική Ένδειξη»;

Ως «γεωγραφική ένδειξη» νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν:
α) το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα
β) του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση
γ) του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν την πιστοποίηση Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. για τα προϊόντα τους;

Πιστοποίηση μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις που:

  • παράγουν, επεξεργάζονται ή μεταποιούν προϊόντα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.
  • τυποποιούν/συσκευάζουν γεωργικά προϊόντα ή/και τρόφιμα Π.Ο.Π./Π.Γ..Ε με σκοπό την εμπορία
  • θέλουν να χρησιμοποιούν τις καταχωρισμένες ονομασίες Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε., το κοινοτικό σύμβολο και το σήμα του AGROCERT και να διακινούν τα προϊόντα με ιδιωτική ετικέτα, η οποία θα πρέπει επιπλέον άλλων υποχρεωτικών ενδείξεων, να φέρει και όσα προβλέπονται

Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης;

Αφού υποβληθεί η αρχική αίτηση, ακολουθεί ο έλεγχος της αίτησης από το τμήμα Πιστοποίησης και, εφόσον είναι θετικός, διενεργείται ο έλεγχος αξιολόγησης, κατά τον οποίον στέλνονται τα αντίστοιχα κλιμάκια για επιτόπιο έλεγχο και αξιολόγηση των ευρημάτων. Εάν τελικά χορηγηθεί το πιστοποιητικό, η επιχείρηση εγγράφεται στο Μητρώο Εγκεκριμένων επιχειρήσεων και αυτό των δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. Σε περίπτωση που σε κάποιο στάδιο του ελέγχου υπάρχει αρνητική απάντηση από τη αρμόδια Αρχή, ο φάκελος αρχειοθετείται. Τέλος, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διενεργεί ελέγχους τόσο στην έδρα κάθε επιχείρησης όσο και σε σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης. Οι έλεγχοι μπορεί να είναι τακτικοί ή/και αιφνιδιαστικοί και να έχουν ως αποτέλεσμα κυρώσεις ή ανάκληση της πιστοποίησης σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες ή την ανανέωση / διατήρηση αυτής.