Αναπτυξιακός Νόμος 2.0

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελούσε πάντα το μεγαλύτερο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4887, ΦΕΚ Α’ Αρ. Φύλλου 16) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως στις 4/2/22 εισάγει ουσιαστικές αλλαγές.

Υφίσταται βελτίωση ως προς τον πρότερο νόμο τόσο σε θέματα προϋπολογισμού όσο και επιτάχυνσης της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, στο ποσό ενίσχυσης συναντάται αύξηση που αγγίζει μέχρι το 25% και ξεκινάει από τα 100.000€ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με ανώτερο ποσό τα 10.000.000€ για μεγάλες επενδύσεις.

Tα νέα καθεστώτα ενίσχυσης πλέον έχουν εστίαση σε συγκεκριμένους τομείς κι είναι τα εξής:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων,
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων,
 3. Νέο Επιχειρείν,
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία,
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μετα ποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια,
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα,
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια,
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων,
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
 11. Μεγάλες επενδύσεις,
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας,
 13. Επιχειρηματικότητα 360°

 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων που χορηγούνται με βάση τα ανωτέρω καθεστώτα είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Πιο αναλυτικά:

α. Εμπορική εταιρεία,
β. Συνεταιρισμός,
γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
ε. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
στα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
στβ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
στγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων τους

 

Eξαιρούνται:
α. επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf ),
β. οι προβληματικές επιχειρήσεις
γα. Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή
γβ. αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την ολοκλήρωση της
αρχικής επένδυσης,
δ. επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

 

Προϋποθέσεις ενίσχυσης

Ο βασικός γνώμονας γύρω από τον οποίο θα τεθούν τα επενδυτικά σχέδια έχουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Δημιουργία νέας μονάδας
β) Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
γ) Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ
δ) Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

 

Είδη ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα παραπάνω καθεστώτα ενισχύσεων παρέχονται οι ακόλουθες ενισχύσεις:

α) Φορολογική απαλλαγή
β) Επιχορήγηση
γ) Επιδότηση χρηματοδοτική μίσθωσης (leasing)
δ) Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
ε) Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (για το καθεστώς Νέο Επιχειρείν)

Σημείωση: Οι ενισχύσεις α’, β’ και γ’ παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά αναλόγως την περίπτωση

 

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Τα ποσοστά ενισχύσεων ορίζονται από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και είναι τα ακόλουθα:

 • από 35% έως 70% της επένδυση για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • από 25% έως 60% της κόστους επένδυσης για μεσαίες επιχειρήσεις
 • από 15% έως 50% της επένδυσης για μεγάλες επιχειρήσεις

Βάσει τοποθεσίας ορίζονται ως εξής:

Σημείωση: από την ενίσχυση εξαιρούνται οι Κεντρικός, Νότιος και Βόρειος τομέας της Αττικής. Για το Δυτικό Τομέα Αθηνών τα ποσοστά ορίζονται 45%-35%-25% για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα.

Μάθετε τώρα αν υπάγεστε! Καλέστε μας στο +302152159219 για ενημέρωση ή επικοινωνήστε στο [email protected]

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνει δαπάνες ειτε περιφερειακού χαρακτήρα αρχικής επένδυσης είτε δαπάνες μη περιφερειακού χαρακτήρα σε συνδυασμό ή αποκλειστικά, αναλόγως καθεστώτος.

Δαπάνες περιφερειακού χαρακτήρα

• Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
α) Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος, για κατασκευές διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία καθώς και στα εμποδιζόμενα άτομα.
β) Αγορά συνόλου ή μέρους υφιστάμενων στοιχείων εφόσον μία επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει (υπό προϋποθέσεις)
γ) Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που αφορούν την εντασσόμενη μονάδα

• Άυλα στοιχεία ενεργητικού:
α) Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
β) Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

• Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας (2 έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης)

Δαπάνες μη περιφερειακού χαρακτήρα

-Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ
-Δαπάνες εκκίνησης επενδυτικών σχεδίων για υπό ίδρυση ή νεοσύστατων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
-Δαπάνες για έργα έρευνας κι ανάπτυξης
-Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ
-Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις
-Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος
-Επενδυτικές για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
-Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε..
-Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πήγες
-Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
-Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
-Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
-Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
-Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
-Ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση

 

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων

Κάθε υπαγόμενος συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικου σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση

Σε κάθε περίπτωση, στο 25% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρεπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Ύψος επενδύσεων

Το ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων προσδιορίζεται από το μέγεθος του φορέα και ανα περίπτωση τα ποσά είναι:

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις το ποσό ανέρχεται στα 1.000.000€
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις το ποσό ανέρχεται στα 500.000€
 • Για μικρές επιχειρήσεις το ποσό ανέρχεται στα 250.000€
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις το ποσό ανέρχεται στα 100.000€
 • Για τις Κοινωνικες Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αστικούς συνεταιρισμούς ,τις Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις το ποσό ανέρχεται στα 50.000€

SLBL

H SLBL αναλαμβάνει την υποβολή φακέλου εξ ολοκλήρου:

• Έλεγχος του δικαίωματος υπαγωγής
• Γενική αξιολόγηση κι επιλογή βέλτιστου καθεστώτος της επιχείρησης
• Εκπόνηση business plan της χρηματοδότησης
• Διαμόρφωση επενδυτικού σχεδίου
• Συγκέντρωση προσφορών για την υλοποίηση του project
• Συγκέντρωση απαραίτητων και συμπληρωματικών δικαιολογητικών
• Υποβολή φακέλου
• Συνεχής υποστήριξη και παρακολούθηση διαδικασίας
• Τελικός έλεγχος και επιθεώρηση εκταμιεύσεων

Επιπλέον η SLBL μπορεί να παράσχει

• Διαμεσολάβηση για την έκδοση δανείου με σκοπό την κάλυψη του υπολειπόμενου προϋπολογισμού
• Συμβουλευτική υπηρεσία επέκτασης project με καινοτόμα στοιχεία για βέλτιστη υποβολή φακέλου
• Δημιουργία ολοκληρωμένου project για την ένταξη της επένδυσης
• Ετοιμασία προτάσεων προς ένταξη επένδυσης
• Υλοποίηση τμημάτων του αναπτυξιακού νόμου από την έμπειρη ομάδα μας (marketing, consulting, development)


 

Διαδικασία Υπαγωγής

Η διαδικασία υπαγωγής είναι μία πολυβάθμια διαδικασία. 

Περιλαμβάνει σχεδιασμό του business plan ούτως ώστε να επιλεχθεί το καταλληλότερο καθεστώς, τη βιωσιμότητα και σκοπιμότητα της επένδυσης κατόπιν μελέτης, τη διαμόρφωση αυτού, συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών με συνεχή αξιολόγηση κάθε βήματος. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία.

Η υποβολή φακέλου γίνεται εξ ολοκλήρου από εμάς.

Μάθετε τώρα αν υπάγεστε! Καλέστε μας στο +302152159219 για ενημέρωση ή επικοινωνήστε στο [email protected]