Γλωσσάριο

ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ: Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου είναι οι λόγοι που σύμφωνα με τον νόμο δεν επιτρέπουν την καταχώριση μιας ένδειξης ως σήματος. Αυτοί είναι οι εξής:

  • Έλλειψη διακριτικής δύναμης σήματος
  • Περιγραφικός χαρακτήρας σήματος
  • Σήμα που είναι κοινόχρηστη ένδειξη
  • Σήμα αντίθετο στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη
  • Παραπλανητικός χαρακτήρας σήματος
  • Κατάθεση σήματος που αντίκειται στα χρηστά ήθη ή έγινε κακόπιστα
  • Σήμα που αποτελείται από ονόματα κρατών, σημαίες, εμβλήματα, σύμβολα, θυρεούς, σημεία και επισήματα του Ελληνικού Κράτους και των λοιπών κρατών, σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδιαίτερου δημόσιου συμφέροντος και ιδίως θρησκευτικά σύμβολα, παραστάσεις και λέξεις
  • Σήμα που προορίζεται να διακρίνει κρασιά ή οινοπνευματώδη και εμπεριέχει προστατευόμενη από τη νομοθεσία της ΕΕ γεωγραφική ένδειξη, υποδηλούσα κρασιά ή οινοπνευματώδη, εφόσον τα εν λόγω κρασιά ή οινοπνευματώδη δεν έχουν τη συγκεκριμένη προέλευση.

ΑΡΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας Πληροφοριών ονομάζεται το αρχείο που τηρείται υποχρεωτικά βάσει του 30 ΓΚΠΔ με την περιγραφή των δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και βοηθάει στην οργάνωση των διαδικασιών χειρισμού των τηρούμενων προσωπικών δεδομένων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: Βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα ονομάζεται το σύνολο των  ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εξωτερικής ορατής εικόνας ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, όπως το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, τα υλικά του προϊόντος κ.λπ. Πρόκειται, δηλαδή, για μία δισδιάστατη διάπλαση μορφής (σχέδιο) ή τρισδιάστατη διάπλαση μορφής (υπόδειγμα) που αποτελεί μια νέα επινόηση του ανθρώπινου πνεύματος (πνευματικό δημιούργημα) σχετικά με ένα ενσώματο κινητό αντικείμενο.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να ονομαστεί κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα ορισμένο φυσικό πρόσωπο. Τα προσωπικά δεδομένα διακρίνονται σε απλά και ευαίσθητα. Για τα δεύτερα προβλέπονται αυστηρότερες προϋποθέσεις προκειμένου να είναι θεμιτή η επεξεργασία τους. Μπορεί να πρόκειται για στοιχεία αναγνώρισης, ενδιαφέροντα – συνήθειες, δεδομένα ακαδημαϊκής δραστηριότητας κ.λπ., τα οποία να μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένο πρόσωπο. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), η ηλικία, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ, ο ΑΔΤ, η διεύθυνση κατοικίας κ.ά.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: Διακριτική δύναμη ονομάζεται η κύρια λειτουργία ενός σήματος, η οποία είναι να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων. Όσο ισχυρότερη διακριτική δύναμη έχει ένα σήμα τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος σύγχυσης στον οποίο εκτίθεται, δηλαδή τόσο λιγότερες πιθανότητες έχει κάποιος καταναλωτής να το μπερδέψει ή να του «θυμίσει» κάποιο άλλο.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Διαμεσολάβηση ονομάζεται ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, εκτός δικαστηρίων. Είναι μια διαδικασία σύντομη, εκούσια και εμπιστευτική. Μέσω αυτής τα εμπλεκόμενα σε μια διαφορά μέρη επιδιώκουν την εύρεση μιας συμβιβαστικής λύσης, σε ουδέτερο τόπο, με τη βοήθεια ενός ουδέτερου και έμπειρου τρίτου προσώπου, ειδικά εκπαιδευμένου, του «διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή».

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: Διαπραγμάτευση ονομάζεται κάθε σχέση αλληλεπίδρασης που βασίζεται στη συζήτηση και γίνεται μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών που διαφωνούν σε κάτι, με σκοπό την εξεύρεση μιας κοινώς αποδεκτής λύσης, μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις, προς εξασφάλιση των συμφερόντων τους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ: Η ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων είναι μια επιτροπή που εδρεύει στην Αθήνα και συνεδριάζει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αρμοδιότητά της είναι η αποδοχή ή απόρριψη της ανακοπής, της προσφυγής, της αίτησης διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας, της παρέμβασης, καθώς και η διευθέτηση κάθε διαφοράς που ανακύπτει μεταξύ της ∆ιεύθυνσης Σημάτων και των καταθετών ή δικαιούχων σήματος ή τρίτων.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ: Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ονομάζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας που χορηγείται για 20 χρόνια στην Ελλάδα από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου για την κατοχύρωση της πατέντας ή αλλιώς της ευρεσιτεχνίας του.

ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ:  Έννομο συμφέρον ονομάζεται το συμφέρον κάποιου το οποίο λογίζεται ως άξιο προστασίας και, για τον λόγο αυτό, προστατεύεται από τον νόμο. Το συμφέρον αυτό τίθεται ως προϋπόθεση για τη διενέργεια διάφορων πράξεων, προκειμένου να περιορίζει τη δικαστική προστασία μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Τέτοιο συμφέρον έχει, για παράδειγμα, ο δικαιούχος ενός σήματος προς άσκηση ανακοπής, όταν βλέπει να γίνεται δεκτό από την Υπηρεσία Σημάτων κάποιο σήμα που, κατά τη γνώμη του, ομοιάζει με το δικό του ή για κάποιον λόγο μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ: Εμπορικό σήμα είναι το διακριτικό γνώρισμα των προϊόντων και των υπηρεσιών μια επιχείρησης και ανήκει στα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου και του δίνει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του κατοχυρωμένου σήματός του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα του, στις συσκευασίες και σε κάθε έντυπο υλικό.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Επεξεργασία Δεδομένων ονομάζεται ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, επεξεργασία δεδομένων θεωρείται η δημοσίευση φωτογραφίας ενός ατόμου σε ιστότοπο ή η μαγνητοσκόπηση του προσώπου μέσω κλειστού κυκλώματος.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Επιχείρηση ονομάζεται η οικονομική μονάδα που αποτελεί αυτοτελή και υπεύθυνη οργάνωση παραγωγικών συντελεστών και διαχείρισης συναλλαγών με τις οποίες επιτελείται η παροχή αγαθών και υπηρεσιών και επιδιώκεται το μέγιστο δυνατό κέρδος.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Εταιρεία ονομάζεται η ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων προκειμένου να πετύχουν κάποιον κοινό σκοπό.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ονομάζεται η εταιρεία στην οποία συμμετέχουν ονομαστικά ορισμένα πρόσωπα, καθένα από τα οποία ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού της εταιρικής του μερίδας, που δεν μπορεί να παρασταθεί με μετοχές. Επίσης, τα πρόσωπα ατομικά δεν μπορούν να μεταβιβάσουν τη μερίδα τους αν δεν συμφωνούν όλοι οι εταίροι.

Τα θετικά της είναι η ευκολία ίδρυσης και διάλυσής της και ότι δεν απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια για την ίδρυση και λειτουργία της σε σχέση με την Ανώνυμη.

Η γενική συνέλευση των εταίρων είναι αρμόδια για τη διοίκησή της, ενώ η διαχείριση της εταιρείας ανήκει μεν, καταρχήν, σε όλους τους εταίρους, αλλά πάντα υπάρχει η δυνατότητα να διοριστούν διαχειριστές, που μπορεί να φέρουν ή και να μη φέρουν την ιδιότητα του εταίρου.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Ευαίσθητα θεωρούνται τα δεδομένα τα οποία αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι μια ευέλικτη μορφή εταιρείας με εμπορικό σκοπό. Μπορεί να έχει μόνο έναν (μονοπρόσωπη ΙΚΕ) ή περισσότερους εταίρους και ακόμα και μηδενικό αρχικό κεφάλαιο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ: Καταστατικό ονομάζεται ο εσωτερικός κανονισμός μιας εταιρείας που καθορίζει τον σκοπό και τη λειτουργία της. Αποτελεί, ουσιαστικά, την έγγραφη συμφωνία σύστασής της. Στις εμπορικές εταιρείες η ύπαρξη καταστατικού είναι αναγκαία προϋπόθεση σύστασης της εταιρείας και ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας ο νόμος μπορεί να απαιτεί για λόγους προστασίας των συναλλασσομένων με την εταιρεία τη δημοσίευση του καταστατικού αυτού, ώστε κάθε τρίτος να μπορεί να εξακριβώσει ποιος έχει εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, ποια είναι η επωνυμία της, ποια η έδρα της κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κεφάλαιο ονομάζεται οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, όπως κτίρια, εμπορικό σήμα, πατέντα, μηχανήματα, γη, χρήματα κ.λπ. Για παράδειγμα, ένα κτίριο που στεγάζει εμπορικό κατάστημα είναι κεφάλαιο του τομέα λιανικού εμπορίου.

ΚΛΑΣΗ: Κλάση ονομάζεται η κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι κλάσεις των εμπορικών σημάτων, σύμφωνα με την Ταξινόμηση της Νίκαιας, είναι 45 στον αριθμό. Στις κλάσεις 1 έως 34 περιλαμβάνονται τα προϊόντα και στις κλάσεις 35 έως 45 οι υπηρεσίες. Δίνοντας ένα παράδειγμα, στην κλάση 25 περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προϊόντα όπως ενδύματα και υποδήματα, στην κλάση 15 προϊόντα όπως μουσικά όργανα και στην κλάση 45 νομικές υπηρεσίες.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ: Το λογότυπο ή logo αποτελεί τη γραφιστική αποτύπωση ενός εμπορικού σήματος μιας επιχείρησης, το οποίο χρησιμοποιείται με σκοπό να γίνει γνωστό στην αγορά και ικανό να καταστήσει αναγνωρίσιμα και διακριτά από άλλα παρεμφερή τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Το λογότυπο εκφράζεται από ένα γραφιστικό σχέδιο/σύμβολο, το όνομα της εταιρείας/οργανισμού, κάποιο σλόγκαν, ιδιότητα ή ημερομηνία ή συνδυασμό των παραπάνω.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Νομικό πρόσωπο χαρακτηρίζεται μια ένωση φυσικών προσώπων ή ομάδα περιουσίας που έχει αυτοτελώς ικανότητα δικαίου, είναι, δηλαδή, υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και δημιουργείται για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού. Παραδείγματα Νομικών Προσώπων είναι το σωματείο, η αστική εταιρεία, το ίδρυμα, οι εμπορικές εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

ΠΑΤΕΝΤΑ: Πατέντα ή αλλιώς Ευρεσιτεχνία, που ανήκει στα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας όπως και το εμπορικό σήμα, ονομάζεται το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης που δίνεται για 20 χρόνια (στην Ελλάδα) στον εφευρέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μιας νέας μεθόδου, ουσίας ή μηχανισμού και κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ: Ως περιγραφικό χαρακτηρίζεται ένα σήμα, όταν αποτελείται από ενδείξεις που σχετίζονται με το είδος των δηλούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών (π.χ. ινστιτούτο ομορφιάς, καφές), τις ιδιότητες αυτών (π.χ. καθαριστικό, γλυκό, φρέσκο), τον προορισμό των προϊόντων ή υπηρεσιών αναφορικά με τον τρόπο, χρόνο, τόπο χρήσης τους (π.χ. σχήμα μέλισσας, όταν προϊόν είναι το μέλι, σχήμα μπουκαλιού, όταν προϊόν είναι το κρασί), την ποσότητα (π.χ. λίτρα, κιλά), την αξία (π.χ. ευρώ, φθηνό, ακριβό) κ.λπ.

Τα περιγραφικά σήματα εξ ορισμού στερούνται διακριτικού χαρακτήρα και σκοπός της ύπαρξης αυτού του λόγου ακυρότητας είναι να μείνουν οι ενδείξεις αυτές ελεύθερες προς χρήση από όλους.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ: Συγκατάθεση ονομάζεται η σαφής δήλωση του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία συνίσταται στην ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει ένδειξη της συμφωνίας αυτού υπέρ της επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ: Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου είναι οι λόγοι εκείνοι που στηρίζονται στην ύπαρξη προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος στο οποίο προσκρούει το σήμα που θέλουμε να κατοχυρώσουμε.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Φυσικό πρόσωπο ονομάζεται κάθε άνθρωπος που γεννιέται ζωντανός και συνεπώς έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ανεξαρτήτως γένους, ηλικίας, εθνικότητας και θρησκείας.

BRAND: To brand είναι το στοιχείο της επιχείρησής σας το οποίο κάνει διακριτά τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες σας από άλλα παρεμφερή στο μυαλό του καταναλωτικού κοινού. Πολλές φορές το brand συγχέεται με το εμπορικό σήμα, ωστόσο είναι έννοιες διαφορετικές. Το εμπορικό σήμα είναι εκείνο που προστατεύει από νομικής άποψης το brand, ενώ το τελευταίο μπορεί να αποτελείται από ό,τι και το εμπορικό σήμα, δηλαδή να περιέχει ένα όνομα, έναν όρο, ένα σχέδιο, ένα σύμβολο, αλλά και οτιδήποτε πιστεύει ο πελάτης για μία επιχείρηση ή ένα συναίσθημα που δημιουργείται μέσω της αλληλεπίδρασης με ένα προϊόν/υπηρεσία, με μία επιχείρηση.

DIGITAL MARKETING: Το digital marketing ή online marketing ή διαφήμιση μέσω διαδικτύου είναι όλοι εκείνοι οι ηλεκτρονικοί τρόποι που χρησιμοποιεί μία επιχείρηση προκειμένου να μοιραστεί με τους πελάτες της, και γενικά το κοινό που την ενδιαφέρει, το μήνυμα που θέλει και να γίνει γνωστή μέσω της προβολής της σε περισσότερο κόσμο αυξάνοντας τα κέρδη της.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο πλησιέστερο γραφείο ή υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Η ομάδα μου και εγώ προσωπικά είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για το project σας.
Καλέστε μας τώρα στο 211 115 9758

Λουκής Στέφανος
CEO, slbl.gr

Θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί μας;