ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 18-29 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

  1. Άτομα εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ , ηλικίας 18 έως 29 ετών.
  2. Να είναι ‘Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
  3. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  4. Οι δυνητικά δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

• Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

 • Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ)

• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

• Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 (Α’ 32)

Καλέστε μας, για να δημιουργήσουμε μαζί την επιχείρηση σας, στο 2111159758!