Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων και Παιδότοπων

Σήμερα 27/5/2021 προκηρύχθηκε η νέα δράση επιχορήγησης για Γυμναστήρια και Παιδότοπους οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19 και η λειτουργία τους είχε ανασταλεί στη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων της Ελλάδας.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων των συγκεκριμένων κλάδων με σκοπό να ξεκινήσουν και πάλι τη λειτουργία τους χωρίς να χαθούν θέσεις εργασίας. Το ύψος της επιδότησης θα θα κυμανθεί από 4.000€ έως 17.000€ και θα εξαρτηθεί από τη μείωση του τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με τους εξής ΚΑΔ:

 • ΚΑΔ 93.13.10.01: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
 • ΚΑΔ 93.13.10.02: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • ΚΑΔ 93.11.10.04: Υπηρεσίες πίστας καρτ
 • ΚΑΔ 93.29.19.05: Υπηρεσίες παιδότοπου

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στη Δράση, είναι:

 1. να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020
 2. να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ, ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019, έναν από τους τέσσερις παραπάνω επιλέξιμους ΚΑΔ
 3. να διαθέτουν επαγγελματική έδρα (φυσικό κατάστημα) και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης
 4. το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019
 5. να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 6. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχουν λάβει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από την εν λόγο Δράση, να μην υπερβαίνει τα 200.000€ μέσα σε μία τριετία πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης
 7. να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Η επιχορήγηση θα καταβληθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών, για διάστημα έως έξι μήνες από την έγκριση τής αίτησης ένταξης στη Δράση. Ενδεικτικές επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες, είναι:

 1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 2. λογαριασμοί ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ
 3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ)
 4. κόστος προβολής και δικτύωσης (έξοδα διαφήμισης)
 5. προμήθεια αναλώσιμων υλικών
 6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού
 7. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης

Η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η Δευτέρα 31/05/2021 και ώρα 12:00, είναι με σειρά προτεραιότητας έως την Τετάρτη 28/07/2021 και ώρα 17:00.

Προλαβαίνεις, αν επικοινωνήσεις μαζί μας τώρα στο +302111159758 ή στο [email protected].