«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής»

«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής»

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης προδημοσίευσε στις 28-9-2020 την πρόσκληση για «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος   ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στην SLBL παρέχουμε πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη και σας βοηθάμε στη διαδικασία υποβολής της αίτησής σας. Επίσης, αναλαμβάνουμε   από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας, μέχρι την υποβολή του φακέλου σας, παρέχοντας σας συμβουλευτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια, με παράλληλη και άμεση ενημέρωση για όλες τις διαδικασίες.

Η δράση αυτή αφορά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην  ΑΤΤΙΚΗ και αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σοβαρές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

Θα καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης θα ανέρχεται σε 200.000.000€.

Στόχος της δράσης είναι να δοθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID19.

Δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και στους ΚΑΔ που προβλέπονται. Οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

 • Ανώνυμη Εταιρία
 • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Ομόρρυθμη Εταιρία
 • Ετερόρρυθμη Εταιρία
 • Ι.Κ.Ε.
 • Ατομική Επιχείρηση
 • Ν.Ε.Π.Α.
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016
 • Συνεταιρισμός
 • Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013

Κάποιες από τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι:

 • να δραστηριοποιείται στην Αττική
 • να έχει κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019
 • να έχει υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης τις 28-9-2020
 • κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους

Επιπλέον, κάθε επιχείρηση έχει το δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα αυτό υπό το ίδιο ΑΦΜ και σε περίπτωση που υποβληθεί και δεύτερη ή παραπάνω, θα απορριφθούν όλες.

Το  καταβληθέν  κεφάλαιο  κίνησης  θα  πρέπει  να έχει  αναλωθεί  εντός  του 2021.

Η φόρμα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στη δράση αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή από 23-10-2020 και ώρα 13:00  μέχρι τις  20-11-2020 και ώρα 15.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 2111159758 ή μέσω email στο [email protected]