Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

programmata-mwsw-espa-oaed-slbl.gr

Επιθυμείτε να ιδρύσετε, να επεκτείνετε ή να διαφοροποιήσετε την παραγωγική σας μονάδα ή ακόμα και να αλλάξετε ολοκληρωτικά την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησής σας;

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 αποτελεί  ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να σας βοηθήσει να υλοποιήσετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια και τους στόχους σας, ακόμη και αν η εγκατάστασης σας έχει παύσει τη λειτουργία της.

Αυτή την στιγμή βρίσκεται σε ισχύ ο νέος κύκλος υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 για τα καθεστώτα της «Γενικής Επιχειρηματικότητας», της «Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» και του «Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

Οι ενισχύσεις αγγίζουν έως και το 55% και αφορούν τους κλάδους του Τουρισμού, της Μεταποίησης και της Παροχής Υπηρεσιών. Ο νόμος προβλέπει διάφορα είδη ενίσχυσης για την επιχείρησή σας, όπως την επιχορήγηση, την φοροαπαλλαγή, την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Τι προσφέρει η SLBL:

Η SLBL σας παρέχει μία πλήρη και ολοκληρωμένη συμβουλευτική  υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αναλαμβάνουμε την επιχείρησή σας από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας και την σύνταξη του οικονομοτεχνικής μελέτης μέχρι και την υποβολή του φακέλου σας και την ενημέρωσή σας για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 2111159758 ή στο info@slbl.gr

 • Ποιοι είναι οι δικαιούχοι; 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου μπορούν να είναι ατομικές επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους ή κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής;

 1. Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων
 • Δημιουργία νέας μονάδας,
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ή
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί, κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών,
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.
 1. Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

 1. Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα

 1. Τήρηση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων

Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του, ορίζεται διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων:

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο πλησιέστερο γραφείο ή υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Η ομάδα μου και εγώ προσωπικά είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για το project σας.
Καλέστε μας τώρα στο 211 115 9758

Λουκής Στέφανος
CEO, slbl.gr

Θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί μας;