Οι αλλαγές του νέου Νόμου 4679/2020 περί Εμπορικών Σημάτων

Οι αλλαγές του νέου Νόμου 4679/2020 περί Εμπορικών Σημάτων

Της Μαρίας Μπουλιέρη

O νέος Νόμος 4970/2020, που δημοσιεύτηκε στις 20 Μαρτίου 2020 «Εμπορικά σήματα – ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών – μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α 71/20.3.2020), καταργεί τον προϊσχύσαντα Ν.4072/2012 (άρθρα 121-182) και ενσωματώνει την Οδηγία 2015/2436.

Γίνεται έτσι μια προσπάθεια να προσεγγισθεί το εθνικό σήμα υπό το πρίσμα του Κανονισμού 2017/1001 που ρυθμίζει το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μεγαλύτερος όγκος, μάλιστα, των διατάξεων εφαρμόζεται με αναδρομική ισχύ από τις 14 Ιανουαρίου 2019, ημερομηνία που ορίζει ως απώτατο χρονικό όριο ενσωμάτωσης η Οδηγία 2015/2436 στο άρθρο 54. Παρακάτω θα γίνει μια προσπάθεια να υπογραμμιστούν τα πιο σημαντικά σημεία με αλλαγές που επιφέρει ο νόμος αυτός.

 • Νέες Μορφές Σημάτων

Ο Ν.4970/2020 δίνει, αρχικά, την δυνατότητα να κατοχυρωθούν σήματα με διαφορετική μορφή από αυτή που είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Εγκαταλείποντας την προϋπόθεση της «γραφικής παράστασης» ως απαραίτητο όρο για την προστασία του σήματος περνάμε σε μια νέα εποχή όπου προϋπόθεση είναι η αναπαράσταση στο σχετικό μητρώο κατά τρόπο που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας που παρέχεται στο δικαιούχο του.

Έτσι, ως εμπορικό σήμα μπορεί να κατοχυρωθεί σήμα λεκτικό, απεικονιστικό, τρισδιάστατο, ηχητικό αλλά και θέσης, μοτίβου, κίνησης, οπτικοακουστικό, ολογραφικό ή συνδυασμός των παραπάνω.

 • Σήμα Πιστοποίησης

Επιπλέον, ο Ν.4970/2020 εισάγει το νέο θεσμό των Σημάτων Πιστοποίησης. Ως τέτοια νοούνται τα σήματα που είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά στο υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τη γεωγραφική προέλευση, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση. Προϋπόθεση, βέβαια, είναι να μην ασκεί ο δικαιούχος επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται.

 • Δικαιώματα από την κατοχύρωση του σήματος

Πέρα από τα ήδη γνωστά δικαιώματα που απορρέουν από την κατοχύρωση του σήματος, με τον Ν.4970/2020 ο δικαιούχος καταχωρισμένου σήματος που προστατεύεται στην Ελλάδα, δικαιούται πλέον να εμποδίζει όλους τους τρίτους να φέρνουν στην Ελλάδα προϊόντα, στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν, χωρίς άδεια, σήμα το οποίο είναι ταυτόσημο με το καταχωρισμένο σήμα για τα εν λόγω προϊόντα ή το οποίο δεν μπορεί να διακριθεί κατά τα ουσιώδη σημεία του από το εν λόγω καταχωρισμένο σήμα. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς και αν υπαχθούν τα ως άνω προϊόντα, ακόμα και αν τα προϊόντα δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά της Ελλάδος.

 • Κοινής Αίτησης Διαμεσολάβησης

Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής κοινής αίτησης διαμεσολάβησης, στη περίπτωση διαφορών μεταξύ ιδιωτών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών που εκκρεμούν ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων.

 • Δημοσίευση αποφάσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Το άρθρο 46 του νέου νόμου, που αντιστοιχεί στο άρθρο 157 του Ν. 4072/2012, και ορίζει τα σχετικά με την δημοσίευση των αποφάσεων, προβλέπει ό,τι και ο προϊσχύσας με μια σημαντική προσθήκη:  «…την ανάρτηση της απόφασης στο διαδίκτυο και την πλήρη ή μερική δημοσίευσή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε μια εποχή που η καθημερινότητα μας περιέχει σε μεγάλο βαθμό την ενασχόληση με τα social media -για να μην πω περιστρέφεται γύρω από αυτά-, καιρός ήταν η νομοθεσία να τα «βάλει στο παιχνίδι».

 • Προσβολή αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ενώπιον Πολιτικών Δικαστηρίων

Αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που κρίνουν αιτήσεις κατά δικαιούχου του σήματος με τις οποίες ζητείται έκπτωση από το δικαίωμα ή ακυρότητα του σήματος προσβάλλονται στα Πολιτικά Δικαστήρια με ανακοπή του άρθρου 583 ΚπολΔ, και όχι στα Διοικητικά, όπως γινόταν μέχρι πρότινος. Αρμόδιο για την εκδίκαση της ανακοπής είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας (άρθρο 47§4 στ. β’, 50 § 1 και 52 § 1) και ακολουθείται η τακτική διαδικασία.

 • Σήμα ως αντικείμενο συντηρητικής κατάσχεσης

Μέχρι σήμερα το εμπορικό σήμα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο μόνο αναγκαστικής εκτέλεσης.

 • Κόστος Παραβόλων

Παρακάτω επισημαίνονται μόνο τα καταβαλλόμενα υπέρ του Δημοσίου τέλη για τη λειτουργία του μητρώου σημάτων, τα οποία άλλαξαν. Ό,τι δεν αναφέρεται παραμένει ως έχει. Τα νέα τέλη, λοιπόν, διαμορφώνονται ως εξής:

 • Κατάθεση σήματος, που υποβάλλεται έγχαρτα από 110€ αυξάνεται στα 120€
 • Κατάθεση σήματος, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά 100€
 • Κατάθεση σήματος από μετατροπή σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς καταχώρισης ή από διαίρεση δήλωσης σήματος σε περισσότερα μέρη από 110€ αυξάνεται στα 150€
 • Παράταση προστασίας σήματος, που υποβάλλεται έγχαρτα από 90€ αυξάνεται στα 110€ (ηλεκτρονικά παραμένει στα 90€)
 • Για αλλαγή επωνυµίας ή νοµικής µορφής ή κατοικίας ή έδρας, το τέλος καταργείται

Κλείνοντας, οι αλλαγές αυτές φαίνονται θετικές, ως επί των πλείστων, και θεωρώ ότι αρμόζουν στο πνεύμα εκσυγχρονισμού που διαπνέει το δίκαιο των σημάτων.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Ν.4679/2020 εδώ.