+30 211 115 9758 +30 215 215 9219

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συστήματα ISO

Μάθε τι μπορείς να κάνεις για να έχεις
την πιστοποίηση που θα αναδείξει την
επιχείρηση σου!

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ISO

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Αποτελεί το πιο διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας σε παγκόσμια κλίμακα και απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους, προδιαγράφοντας τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας με απώτερο στόχο την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατειακών απαιτήσεων.

Το ISO 9001 προωθεί την ανάπτυξη των οργανισμών και δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ των εταιρειών, των πελατών, και των προμηθευτών τους.

Nέα Έκδοση

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας έχει ως στόχο την:

 • Ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη των πελατών
 • Δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές
 • Μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και χρόνου
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Μεθοδολογία

 • Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης
 • Προτάσεις για βελτιώσεις
 • Ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων
 • Σχεδιασμός και συγγραφή του εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας
 • Υποστήριξη κατά την διαδικασία Πιστοποίησης
 • Υποστήριξη της επιχείρησης μέχρι και την χορήγηση του Πιστοποιητικού

Προκειμένου μια επιχείρηση να πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001

To ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που έχει ως σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη πρόληψη της ρύπανσης και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.

Αφορά όλους τους οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ιδιαιτέρως μεγάλη σημασία πρέπει να δώσουν τα εργοστάσια, οι κλινικές, τα νοσοκομεία.

Nέα Έκδοση

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001:2015

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν διαπιστώσει ότι τόσο η ποιότητα όσο και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Για αυτό το λόγο λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνση, εφαρμόζοντας συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 14001:2015.

Πλεονεκτήματα

 • Προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το περιβάλλον
 • Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της εταιρείας
 • Βελτίωση της δημόσιας εικόνας και της φήμης της εταιρείας
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
 • Εξασφάλιση νομοθετικής συμμόρφωσης
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους οργανισμούς που απαιτούν την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Μεθοδολογία

Προκειμένου μια επιχείρηση να πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

 • Μελέτη περίπτωσης της υφιστάμενης επιχείρησης
 • Περιβαλλοντική επιθεώρηση του χώρου δραστηριοτήτων της επιχείρησης
 • Εκπόνηση διαγνωστικής μελέτης και η εισήγηση διορθωτικών ενεργειών
 • Στρατηγικός σχεδιασμός του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Υποστήριξη κατά την διαδικασία Πιστοποίησης
 • Υποστήριξη της επιχείρησης μέχρι και την χορήγηση του Πιστοποιητικού

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018 HACCP

Σκοπός της εφαρμογής του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων είναι η διασφάλιση της ασφαλούς παραγωγής τροφίμων προς κατανάλωση. Ηθική και νομική υποχρέωση των επιχειρήσεων αποτελεί η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων.


Απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τις δραστηριότητες τους, προκειμένου οι οργανισμοί αλυσίδας τροφίμων να μπορούν να αποδείξουν την ικανότητα τους ως προς τον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των τροφίμων. Κάθε μονάδα δηλαδή που παράγει ή διαχειρίζεται τρόφιμα, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, εργοστάσια παραγωγής τροφίμων και άλλα.

Το ISO 22000:2018 ενσωματώνει τις :

 • απαιτήσεις του HACCP
 • απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
 • γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης

Πλεονεκτήματα

 • Ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Προστασία εμπορικού σήματος
 • Συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία
 • Ύπαρξη προϊόντων με υψηλές προδιαγραφές
 • Ενίσχυση εταιρικής ταυτότητας
 • Καθορισμός αρμοδιοτήτων σε όλο το προσωπικό

Μεθοδολογία

Προκειμένου μια επιχείρηση να πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

 • Προσδιορισμός όλων των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής του τροφίμου
 • Μελέτη των κανονιστικών διατάξεων για τον καθορισμό των κρίσιμων ορίων των προϊόντων τροφίμων τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε κρίσιμο σημείο βρίσκεται υπό έλεγχο
 • Συγγραφή διαδικασιών για την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου
 • Ανάπτυξη διαδικασιών για τον καθορισμό των διορθωτικών ενεργειών
 • Σύστημα αρχειοθέτησης
 • Διορθωτικές ενέργειες και παρακολούθηση της εφαρμογής τους
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης
 • Υποστήριξη κατά την διαδικασία Πιστοποίησης
 • Υποστήριξη της επιχείρησης μέχρι και την χορήγηση του Πιστοποιητικού

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2012

Το ISO 22301:2012 είναι το διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια (Business Continuity Management System). Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να λειτουργεί ο οργανισμός κατά την διάρκεια των απαιτητικών συνθηκών.


Απευθύνεται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που θέλουν να ενσωματώσουν στην επιχείρηση τους νέες πρακτικές ώστε να μπορούν να διαχειριστούν απαιτητικές, μη αναμενόμενες και έκτακτες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, είναι κατάλληλο για επιχειρήσεις που λειτουργούν σε περιβάλλον με μεγάλο ρίσκο.

Πλεονεκτήματα

 • Δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά
 • Δημιουργεί καλύτερη εικόνα και φήμη της εταιρείας (εταιρική ταυτότητα)
 • Αναγνώριση των κρίσιμων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του οργανισμού
 • Ελαχιστοποίηση ρίσκου διακοπών

Μεθοδολογία

Προκειμένου μια επιχείρηση να πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

 • Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης/οργανισμού
 • Στρατηγικός σχεδιασμός του Συστήματος Διαχείρισης
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Εισήγηση για διορθωτικές ενέργειες
 • Υποστήριξη της επιχείρησης μέχρι και την χορήγηση του Πιστοποιητικού

ΠΕΛΑΤΕΣ

Το πελατολόγιο της SLBL

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κολοκοτρώνη 126 Πειραιάς,

18535, 4ος όροφος

+30 211 115 9758

+30 215 215 9219

2021 Developed by SLBL