+30 215 215 9219

Αναπτυξιακός Νόμος
Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Η ομάδα της SLBL αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την ομαλή ένταξη της επιχείρησης σας στον Αναπτυξιακό Νόμο, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να ειδοποιηθείτε πρώτοι για το άνοιγμα των αιτήσεων και να μάθετε εάν δικαιούστε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα!

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση, τη διαφοροποίηση της παραγωγής και τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλουτης παραγωγικής διαδικασίας επιχειρήσεων.

Το πλαίσιο αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του νέου έτους, με την εισαγωγή δεκατριών νέων καθεστώτων ενισχύσεων που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Σε συνδυασμό με το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης έως και 75%.

Δικαιούχοι

  • Εμπορική εταιρία
  • Συνεταιρισμός
  • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
  • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
  • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
  • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

Σκοπός:


Είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό. Αφορά τις τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες ώστε να εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες, συνδυάζοντας μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.


2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

Σκοπός:

Είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε δραστηριότητες κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Υιοθετούν τεχνολογίες που αναπτύσσουν την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων. Με την προϋπόθεση να υλοποιηθούν δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος.


3. Νέο Επιχειρείν

Σκοπός:

Είναι η ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους οι οποίοι βρίσκονται στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Περιλαμβάνεται και η κάλυψη δαπανών σύστασης τωνεταιρειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.


4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Σκοπός:

Είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) με στόχο την ανάπτυξη των περιοχών που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.


5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

Σκοπός:

Είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που αναπτύσσουν την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι θέσεις εργασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία.

6. Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία

Σκοπός:


Είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας.


7. Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα

Σκοπός:

Είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο ανάπτυξη και μεγέθυνση με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.


8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

Σκοπός:

Είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο τη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών τους, ώστε να αναπτυχθεί η επιχειρηματική εξωστρέφεια τους.


9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

Σκοπός:

Είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής,τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.


10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Σκοπός:

Είναι η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

11. Μεγάλες επενδύσεις

Σκοπός:


Είναι η ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.


12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

Σκοπός:

Είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, να βελτιώνεται η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, να καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας.


13. Επιχειρηματικότητα 360ο

Σκοπός:

Είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

ETAIΡEIA

Ο Στέφανος Λουκής είναι ο ιδρυτής και διευθυντής της SLBL. Είναι κάτοχος πτυχίου στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στους τομείς της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της Ψηφιακής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ομάδα της SLBL αποτελείται από εξειδικευμένους συμβούλους προγραμμάτων ΕΣΠΑ, χρηματοοικονομικούς συμβούλους, δικηγόρους, γραφίστες, προγραμματιστές και ειδικούς διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι μπορούν να σας κατατοπίσουν πλήρως για την διαδικασία των προγραμμάτων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου όλη την διαδικασία, εντός του γραφείου μας, γεγονός που εξασφαλίζει την ποιότητα και ταχύτητα των υπηρεσιών μας.

Έχοντας ολοκληρώσει εκατοντάδες projects έχουμε την γνώση και την εμπειρία ναυποστηρίξουμε πλήρως το νέο σας ξεκίνημα!

ΠΕΛΑΤΕΣ

Το πελατολόγιο της SLBL

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Digital Marketing

Χτίζουμε τις διαφημιστικές σας καμπάνιες από την αρχή και προωθούμε τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες σας χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία διαφήμισης, όπως Facebook, Instagram, Google Ads κ.α.

Αναλαμβάνουμε να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εσάς και να ετοιμάσουμε την αίτησή κατοχύρωσης σήματος σας.

Κατοχύρωση εμπορικού σήματος

Σύσταση Εταιρείας

Αναλαμβάνουμε την σύσταση της εταιρείας σας σε Ελλάδα και εξωτερικό, υπό την μορφή που επιθυμείς πχ ΙΚΕ, ΕΠΕ κ.α.

Έμπειροι νομικοί της ομάδας μας συντάσσουν τις συμβάσεις σας σε περίπτωση που θελήσετε να πάρετε ή να παράσχετε δικαίωμα εκμετάλλευσης ενός ονόματος.

Σύμβαση Franchise

Επικοινωνήστε μαζί μας

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κολοκοτρώνη 126 Πειραιάς,

18535, 4ος όροφος

+30 215 215 9219

2021 Developed by SLBL